อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เป็นหน่วยงานจัดอบรมที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ 22 และ 24 กันยายน 2563 ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด () ให้จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้าง
ติดต่อการอบรม inbox ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) (ลูกจ้างชั่วคราว)วุฒิปริญญาตรี จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาตรี จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

 

Continue reading

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 อาจารย์สันติ รัตนวีรนนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งการจัดโครงการได้มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ข่าวสาร และสังเคราะห์ข้อมูล ในการถ่ายทอด กับเพื่อนร่วมอาชีพในระดับนานาชาติได้ รวมทั้งการเตรียมตัวของนักศึกษาต่อการทดสอบภาษาอังกฤษ (exit exam) ก่อนจบการศึกษาต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2563
ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศนียบัตรจากประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับ AEON Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับ  Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น ณ สำนักงานใหญ่ AEON Thailand กรุงเทพมหานคร

Continue reading

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”
ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน” นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข” เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงการเอาใจใส่ในสุขภาพ พลานามัย ทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้แข็งแรง พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จาตุรนต์ ธนะสมบูรณ์ อ.บุญมี วิทยาภิรักษ์ และนายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศาลายา มาเป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย เรื่อง “เสริมสร้างสุขภาพดี เพื่อชีวีมีสุข” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนั้น ท่านอธิการบดีได้กล่าวเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ และมอบโล่ ประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ในปีนี้อีกด้วย โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 16 ท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของคณะฯ และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาตร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนความประพฤติดี ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี ประจำปี 2562 ซึ่งทุนการศึกษาในแต่ละทุนได้รับการสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และบริษัทต่าง ๆ ในการสนับสนุนทุนในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะฯ ทั้ง 3 สาขาวิชา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ชั้น 9 ห้อง 26909) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

Continue reading

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโอกาสที่นักศึกษาใหม่จะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกในพระคุณของคณาจารย์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ตนเองต่อไป โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ภายในงานได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย นักศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และนันทนาการ ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนผู้ได้รับรางวัลการประกวดพานสดไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563  สามารถรายงานตัววันที่ 21 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8  ห้อง 26809