จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ Smart class room โดยเน้นให้ความรู้วิธีการใช้ระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะทำให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเรียนและสอนได้ตามปกติ

 

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง
เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมยามว่าง จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้เสริมทักษะทางด้านการพูด วิธีการพูด และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยรูปแบบการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สนใจติดต่อ 081-770-7503

    

การวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ

นวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ผู้บริหารพร้อมคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมออนไลน์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน – การสอน ให้กับนักศึกษาภายในคณะฯ หลังการเกิดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 เพื่อความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 

 

ประกาศ เรื่อง นักเรียนที่มีรายชื่อผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอบรับตรง, TCAS2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แจ้งนักเรียนที่สมัครสอบเข้าศึกษาต่อรอบรับตรง และ TCAS 2 

2 สาขาวิชา ดังนี้

👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.) 🥘🥗🍰
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 🍀🎍☀️
>>นักเรียนสามารถส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563  (นับวันประทับตราไปรษณีย์) เอกสารได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน  รูปถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน หรือภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

***หมายเหตุ (หากไม่สะดวกส่งไปรษณีย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 081-7707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630)***

นักรียนที่มีรายชื่อทุกคนติดต่อ โทร 0817707503  หรือ 02-4416000 ต่อ 2630   

***👨‍🎓สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.) 💅  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 0817707503

ที่อยู่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  

Continue reading

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน KM การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียน KM ประจำปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบvideo conference เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ศิรเลิศมุกล จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์

ในวันที่ 31 มีนาคม2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์เจลแอลกอฮอลล์ แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

 

 

 

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในปัจจุบันแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค ฝ่ายอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงของดใช้ลิฟท์จากชั้น 1 และปิดทางขึ้น ลงทุกช่องทางของตึก โดยเปิดใช้ทางขึ้น ลง เพียงทางเดียวคือ บันไดใหญ่หน้าตึก และทุกคนที่ผ่านการเข้า-ออกทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าตึกทุกครั้ง

#รับผิดชอบตัวเองและสังคมเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส 🦠

 

 

Continue reading

ขอขอบพระคุณ

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยาและผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อนุเคราะห์เครื่องวัดไข้และอุณภูมิพื้นผิวแบบอินฟาเรด Infrared Thermometer และ นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง อนุเคราะห์ถ่านสำหรับสับเปลี่ยนระหว่างการใช้งาน

 

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19 สำหรับหน่วยงานใดหรือบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ ศาลายา ท่านใดไม่ว่าง สามารถมารับวัสดุและวิธีการเย็บ/ประกอบ ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 ห้อง 26201 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมกันรับผิดชอบตัวเอง และสังคมด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยกันนะคะ

 

 

Continue reading

แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย

แจ้งปรับเปลี่ยนห้องรับอุปกรณ์/เรียน ทำหน้ากากอนามัย จากห้อง 26909 เป็น ห้อง 26201 ชั้น 2 ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นะคะ