“ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2562”

ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

Continue reading

ประกาศขอยกเลิก การจัดอบรม “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”

ประกาศขอยกเลิก การจัดอบรม “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม” ปลายเดือน ตุลาคม 2562
เนื่องจากทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้มีการจัดเตรียมการอบรมกฏหมายด้านกัญชา แก่ อสม จังหวัดนครปฐม ช่วงเดือนธันวาคม 2562 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม” ดังกล่าว
🙇‍♀️ทางคณะผู้จัดขออภัย ณ โอกาสนี้ค่ะ🙇‍♂️
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2562

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการแข่งขัน“โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2”

ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนกองทุนต่างๆ 4 กองทุนได้แก่ กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนความเป็นเลิศและนันทนาการของนักศึกษา กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และกองทุนส่งเสริมสุขภาพการกีฬาและนันทนาการของบุคลากร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์อธิการบดี มอบหมาย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

 

Continue reading

เสวนาวิชาการในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยแห่งชาติ “60 ปี วช.พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เข้าร่วมงาน 60 ปี วช.พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม (ปาฐกถาพิเศษ เสวนาวิชาการ นิทรรศการ)
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

 

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม 💡การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง อนาคตอุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก ( The Future of Thai Higher Education in Global Context ) รมต.อว. มอบหมายให้ นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 และร่วมพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562” พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)อันเป็นองค์กรความร่วมมือกันของสภาอาจารย์/สภาคณาจารย์/สภาข้าราชการ/สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยและสถาบันของรัฐทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 คณบดีและอาจารย์ประจำศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการจัดหารายได้ พื้นที่ศาลายา บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นครั้งที่ 5/2562 โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคและประสบการณ์ในการดำเนินงานศูนย์บริการวิชาการ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

 

 

Continue reading

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการได้
ค่าสมัคร
💰หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 800฿
💰หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 500฿

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-948-3195 อาจารย์ส้ม

 

 

 

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์  ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ เริ่มพิธีโดยทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มาเป็นประธานในพิธีเปิด อ.ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี นายอําเภอพุทธมณฑล และนายทรงพล ทิมาศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

  

 

Continue reading

“โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา นำพาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน และศูนย์ฝึกอบรม (ราชมงคลหัวหินเพลส) นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมค้นหาตัวเองและพบกับอาชีพในฝันมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว การโรงแรม เชฟ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวฝึกภาวะความป็นผู้นำอีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัว ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

  

 

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”  ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป