กุมภาพันธ์ 18, 2021 archive

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิ …

Continue reading

Continue reading

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” (ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม)

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนกา …

Continue reading